Facebook link

Magurský Národný Park - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Magurski Park Narodowy

Magurský Národný Park

Łąka z kwiatami.

Krempna 59, Lipinki Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 134414099
fax. +48 134414440
tel. +48 134414440
Krempna 59, 38-232
Park vytvorený v roku 1995 svojím rozsahom zahŕňa ústrednú časť Nízkych Beskýd: pásmo Magury Wątkowskej a nižšie pohoria ležiace južne od nej, neďaleko hranice so Slovenskom.
Iba niektoré pahorky presahujú 800 m n. m., najvyšší vrchol, Wątkowa, má 847 m n. m. Malebnosť tomuto územiu dodávajú aj meandre a rokliny Wisłoky, a taktiež jej prítoky, ktoré hlboko pretínajú úbočia južnej časti parku. Na území parku treba svoju pozornosť sústrediť na neobyčajne pekné kultúrne pamiatky: lemkovské cerkvi.PrírodaPark má typicky lesný charakter – k najkrajším skupinám patria prírodné jedľové lesy, ako aj skupiny starých bukových stromov. Pretínajú ich lúky, vresoviská a pastviny. Na týchto posledných, viac ako 50 rokov nevyužívaných, sa v súčasnosti pásu ovce, aby nezarástli stromami. Lúky a vresoviská sa raz za niekoľko rokov kosia. Aj napriek tomu, že nelesnaté prostredie v parku pokrýva iba 5 % povrchu, práve ony rozhodujú o bohatstve flóry na tomto území. Rastie na nich mnoho zriedkavých a chránených druhov, o. i. vstavač.Hornatá, lesnatá krajina je útočiskom pre mnoho zvierat. Žijú tu všetky veľké dravé cicavce vyskytujúce sa v Poľsku: medveď, vlk, mačka divá, rys. Na chránenom území hniezdi aj mnoho dravých vtákov: orol skalný, sova obyčajná, myšiak, jastrab, včelár lesný. Symbolom parku je orol krikľavý, ktorý si na žiadnom inom mieste v Poľsku nestavia toľko hniezd.