Historické pamiatky v Maľopolsku

Tyniec
Historická pamiatka je jedna z piatich foriem ochrany pamiatok vymenovaných v zákone o ochrane pamiatok a o pamiatkovej starostlivosti z roku 2003. Týmto termínom sa označujú nehnuteľné pamiatky so zvláštnym významom pre kultúru našej krajiny.

Úroveň historickej pamiatky zdôrazňuje skutočnosť, že je ustanovená prezidentom Poľskej republiky špeciálnym nariadením na žiadosť ministra kultúry a národného dedičstva. V obsahu prezidentského nariadenia sa upresňujú vlastnosti danej pamiatky svedčiace o jej najvyššej hodnote, určujú sa presne jej hranice a umiestňuje sa schematická mapka objektu.

Historické pamiatky sú stanovované od roku 1994. Dodnes na toto najvyššie vyznamenanie dosiahlo 109 pamiatok v celom Poľsku, niekoľko sa nachádza v Malopoľsku. Nachádzajú sa v ňom objekty so zvláštnymi hmotnými a nehmotnými hodnotami a významom pre kultúrne dedičstvo našej krajiny. Do elitnej skupiny historických pamiatok sa môžu pridať architektonické objekty, kultúrna krajina, urbanistické alebo ruralistické systémy, technické pamiatky, objekty obrannej architektúry, parky a záhrady, cintoríny, miesta pamäti na najdôležitejšie udalosti alebo historické osobnosti a archeologické náleziská.

Historické pamiatky nachádzajúce sa v oblasti Malopoľského vojvodstva sú:

    Bochnia – soľná baňa
    Kalwaria Zebrzydowska – komplex manieristického pútnického parku
    Krakov – historický komplex mesta
    Krakov – Kościuszkova mohyla s okolím
    Racławice – územie historickej racławickej bitky
    Stary Sącz – komplex historického mestského centra spoločne s kláštorom klarisiek
    Szalowa – farský kostol sv. Michaela archanjela
    Tyniec – komplex benediktínskeho kláštora
    Wieliczka – soľná baňa

    Nowy Wiśnicz - architektonický a krajinný komplex

    Staniątki - St. Wojciech Mniszek Benedyktynek

Multimédiá